Inženýrská a znalecká činnost

O NÁS


VZNIK FIRMY

Společnost vznikla zápisem do OR dne 30. července 1997.                                  Od svého založení se společnost FUTUREX zabývala stavební činností a činností výrobně-montážní, s orientací na stavební zámečnictví,  ocelové konstrukce, výrobu a montáž hliníkových prosklených konstrukcí a fasád - LOP.                        V současné době se FUTUREX zaměřuje pouze na poradenskou činnost v oblasti hliníkových prosklených konstrukcí a fasád (LOP) a především na komplexní inženýrskou činnost se zaměřením na :


                   Znalecká činnost ve stavebnictví

znalecké posudky a odhady všech typů nemovitostí v celé ČR

stavební posudky pro budovy, haly, rekonstrukce, poruchy obvodového pláště, výplně otvorů


                                  Inženýrská činnost

Inženýrská činnost je především získávání územních a stavebních povolení a s tím související zajišťování a koordinování stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení. Tato činnost je ukončena předáním zkolaudované stavby.


Technický dozor stavebníka - TDS

tato služba obsahuje :

 • seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení
 • odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku
 • protokolární odevzdání směrového a výškového vytyčení stavby
 • účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem stavby před zahájením prací
 • kontrolu plnění podmínek stavebního povolení a dalších závazných dokumentů
 • dotčených orgánů pro výstavbu po dobu realizace výstavby
 • zpracování podkladů a organizaci kontrolních dnů stavby, porady a účast na jednání
 • kontrolu dodržování kvality a realizace stavby dle projektové dokumentace
 • péči o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidenci dokumentace dokončených částí stavby
 • projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby
 • průběžné informování klienta o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby;
 • kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě klientovi
 • kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
 • odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti;
 • spolupráci se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace
 • sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly a podobně)
 • sledování vedení stavebních a montážních deníků
 • hlášení archeologických nálezů
 • spolupráci na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelních událostí
 • kontrolu postupu prací dle časového plánu stavby a ustanovení příslušných norem
 • kontrolu řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí
 • přípravu podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby
 • přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, účast na kolaudačním řízení
 • kontrolu odstraňování vad a nedodělků
 • kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby
 • zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety


Činnost supervize

Supervize spočívá v získávání průběžných informací ze stavby a dohled nad dodržováním postupů dohodnutých ve smlouvách a předepsaných zákony.

Důsledné vyžadování podmínek smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací a průběžná kontrola prostavěnosti, harmonogramu a fakturací s rozpočty.

Autorský dozor

dohled nad dodržováním projektovaných řešení a nová řešení vzniklá v průběhu výstavby
FUTUREX spol. s r.o.,  Nádražní 671,  PSČ 686 03 Staré Město
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky